Profesjonalne wykonanie

Atrakcyjne ceny

Doświadczona ekipa

Sprawdź naszą ofertę!

Witamy na oficjalnej witrynie Drew-dom

Drewniane konstrukcje to nasza pasja i specjalność. Od 6 lat tworzymy projekty z myślą o ludziach i dla ludzi, którzy nam zaufali. Dbamy o każdy detal, najwyższą jakość materiałów, a przede wszystkim o zadowolenie naszych klientów.

W naszym portfolio znajdziecie Państwo projekty obejmujące więźby dachowe, wiaty, tarasy, pokrycia dachowe i podbitki. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej galerii i skorzystania z oferty.

technologia

Budynki w tech­no­lo­gii szkie­le­to­wej można łatwo zapro­jek­to­wać i wyko­nać w stan­dar­dzie ener­go­osz­częd­nym, ponie­waż główny ich budu­lec, czyli wypeł­nie­nie ścian mię­dzy ele­men­tami szkie­letu, sta­nowi mate­riał izo­lu­jący ter­micz­nie.

Ściana o współ­czyn­niku prze­ni­ka­nia cie­pła U = 0,17–0,20 W/ W/(W/m2·K), czyli znacz­nie niż­szym niż wyma­gane przez prze­pisy U < 0,3, ma zwy­kle 24–28 cm gru­bo­ści.

Można także zamó­wić dom o ścia­nach z U < 0,15 W/ W/(W/m2·K) i innym wypo­sa­że­niu spra­wia­ją­cym, że spełni on stan­dard domu pasyw­nego.


Konstrukcje nośne z drewna

Składa się z sys­temu słu­pów opar­tych na pozio­mej belce – podwa­li­nie zako­twio­nej w fun­da­men­cie. Słupy o prze­kroju naj­czę­ściej 4 x 14 cm roz­sta­wia się w odstę­pach 40 lub 60 cm. Prze­strzeń mię­dzy nimi wypeł­nia się mate­ria­łem izo­la­cyj­nym chro­nią­cym przed zim­nem, wil­go­cią i hała­sem. Naj­czę­ściej sto­so­wane są płyty z wełny mine­ral­nej, sty­ro­pianu albo wełny drzew­nej.

Jako izo­la­cja może być też wtło­czona wełna celu­lo­zowa lub pianka poli­ure­ta­nowa. Od zewnątrz mate­riał izo­la­cyjny osła­nia się folią wia­tro­izo­la­cyjną, a od środka domu – paro­izo­la­cyjną. Poszy­cie ścian wzmac­nia­jące ich kon­struk­cję sta­no­wią wodo­od­porne płyty wió­rowe, gip­sowo-kar­to­nowe, gip­sowo-włók­nowe lub włók­nowo-cemen­towe.

Ściany od wewnątrz naj­czę­ściej wykań­cza się pły­tami gip­sowo-kar­to­no­wymi. Niek­tó­rzy pro­du­cenci sto­sują podwójną ich war­stwę lub płyty ognio­ch­ronne, żeby lepiej zabez­pie­czyć budy­nek przed poża­rem. Okna i drzwi mon­tuje się w otwo­rach kon­struk­cyj­nych prze­kry­tych podwój­nymi bel­kami nad­pro­żo­wymi. Budy­nek o kon­struk­cji szkie­le­to­wej może wyglą­dać jak dom muro­wany.

Z zewnątrz ściany można pokryć w dowolny spo­sób: tyn­kiem na siatce zbro­ją­cej, deskami ele­wa­cyj­nymi lub płyt­kami klin­kie­ro­wymi. W tech­no­lo­gii szkie­le­to­wej czę­sto wyko­nuje się ściany dzia­łowe oraz nośne w szczy­tach, a także nad­bu­dówki lukarn na dachu domów z bala.


technologie technologie 1 technologie 2 technologie 3 technologie 4

Ściany działowe z drewna

Ściany dzia­łowe wznosi się w podobny spo­sób, jed­nak zwy­kle są one o połowę cień­sze od kon­struk­cyj­nych (mają około 12 cm).

Buduje się je z pro­fili drew­nia­nych (mogą być też sta­lowe), wypeł­nia war­stwą izo­la­cyjną (słu­żącą tu przede wszyst­kim do ich wygłu­sze­nia) i obija pły­tami g-k lub okła­dziną z drewna.

Strop z drewna

Ma naj­czę­ściej kon­struk­cję bel­kową. Na pozio­mie gruntu dobrym roz­wią­za­niem jest strop nad prze­strze­nią wen­ty­lo­waną, w któ­rej roz­pro­wa­dza się insta­la­cje, zwłasz­cza te o dużych prze­kro­jach – prze­wody kana­li­za­cyjne, wen­ty­la­cyjne.

Belki ocze­powe łączące słupy kon­struk­cyjne peł­nią funk­cję wieńca. Mię­dzy nimi roz­kłada się belki kon­struk­cji stropu. Prze­strzeń mię­dzy bel­kami wypeł­nia się wełną mine­ralną lub innym mate­ria­łem dobrze izo­lu­ją­cym aku­stycz­nie. Na bel­kach nabija się płyty wió­rowe czy włók­nowo-cemen­towe sta­no­wiące pod­kład pod posadzkę.


W kon­struk­cji szkie­le­to­wej roz­pro­wa­dza się je we wnę­trzu ścian i w stro­pach. Naj­le­piej jest, gdy są pro­wa­dzone w otu­li­nach izo­la­cyj­nych (pesz­lach). Ze względu na ochronę przed poża­rem insta­la­cja elek­tryczna powinna być wyko­nana szcze­gól­nie sta­ran­nie, z nie­wiel­kim nad­dat­kiem prze­wo­dów na wypa­dek ruchów kon­struk­cji, bywa też roz­pro­wa­dzana bez­pusz­kowo albo z pusz­kami na dodat­ko­wych listwach izo­la­cyj­nych.

W szkie­le­cie należy sto­so­wać uszczelki, pod­kładki i prze­kładki ela­styczne w połą­cze­niach ścian ze ścia­nami bocz­nymi, stro­pami i podło­gami, tak żeby nie prze­no­sić drgań.

Konstrukcje szkieletowe